VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") stanoví základní podmínky, na jejichž základě společnost Sendrilon s.r.o. se sídlem Tylova 398, 250 90 Jirny, IČ 080 18 332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 311641 (dále jen "Provozovatel"), umožní zájemcům využití privátního prostoru k relaxaci, který se nachází na adrese Tylova 399, 250 90 Jirny.

Smlouva na využití privátního prostoru k relaxaci je uzavírána mezi výše uvedeným Provozovatelem a klientem, který má o využití prostoru zájem a který se seznámí a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Klient").

II. Uzavření smlouvy

1. Provozovatel poskytne Klientovi privátní prostor k relaxaci na základě objednávky (rezervace vybraného prostoru) učiněné prostřednictvím on-line objednávkového formuláře na webových stránkách www.relax-u-prahy.cz.

2) Klient si v rámci on-line objednávky vybere konkrétní prostor a dobu využití privátního prostoru k relaxaci dle aktuální nabídky Provozovatele (dále jen "Služba") a vybere si některý z dostupných termínů. Až do odeslání objednávky může Klient zadaná data upravovat. Podmínkou odeslání objednávky je to, že se Klient seznámí s těmito Obchodními podmínkami a v objednávkovém procesu výslovně zaškrtne svůj souhlas s Obchodními podmínkami. Bez tohoto souhlasu nelze on-line objednávku odeslat. Klient souhlasí při realizaci objednávky s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s odesláním objednávky a uzavřením smlouvy (tedy náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) jsou hrazeny Klientem dle základních sazeb, které hradí svému poskytovateli telefonických a datových služeb.

3) Příslušná smlouva o využití privátního prostoru k relaxaci je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel potvrdí e-mailem objednávku učiněnou prostřednictvím on-line objednávkového formuláře. V této souvislosti bere Klient na vědomí, že jím učiněná objednávka Služby v konkrétním termínu je závazná.

4) Pokud Provozovatel zjistí, že z nějakého opodstatněného důvodu na straně Provozovatele není možné ve vybraném termínu Službu využít, bezodkladně o tomto Klienta vyrozumí a nabídne mu náhradní termín. Nepřijme-li Klient žádný z nabízených náhradních termínů, považuje se tím smlouva za ukončenou.

5) Klient provedením objednávky bere na vědomí, že předpokladem uzavření smlouvy je úhrada Služby v hotovosti a to na místě využití privátního prostoru k relaxaci před využitím dané Služby.

6) Objednávka Klienta je Provozovatelem archivována v elektronické podobě, a to po dobu určenou Provozovatelem, kdy tato doba plyne z doby nezbytné pro vypořádání všech závazků plynoucích z objednávky. V případě žádosti Klienta mu bude obsah objednávky poskytnut.

7) Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"). Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem je uzavřena v českém jazyce.

III. Způsoby plateb/platební podmínky

1) Cena vybraných Služeb bude hrazena před čerpáním Služby na místě využití privátního prostoru k relaxaci a to v hotovosti.

2) Po úhradě ceny vybraných Služeb obdrží Klient vytištěnou účtenku jako doklad o provedené platbě.

IV. Právo na zrušení objednávky/odstoupení od smlouvy

Klient bere na vědomí, že po závazném výběru a objednávce konkrétního termínu Služby není ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, jen ve zcela výjimečných a nepředvídatelných případech na straně Klienta může odstoupit od smlouvy 24 hodin před čerpáním Služby a to oznámením mailem na e-mailovou adresu info@relax-u-prahy.cz.

V. Podmínky využívání privátního prostoru k relaxaci a reklamace služeb

1) Provozovatel přenechá Klientovi vybraný prostor připravený k jím zvolenému rozsahu Služeb. V případě, že Klient zjistí jakékoliv poškození prostoru, případně jakýkoliv nedostatek v přípravě prostoru pro jím zvolený rozsah Služeb, zavazuje se bezodkladně kontaktovat Provozovatele domovním telefonem, který se nachází v pronajatém prostoru nebo na telefonním čísle: +420 721 459 212. Klient bere na vědomí, že pokud bezodkladně nenahlásí zjištěné zjevné poškození prostoru či nedostatky v přípravě prostoru pro jím stanovený rozsah Služeb, může být jakékoliv následně zjištěné poškození přičítáno zavinění na straně Klienta.

2) Privátní prostor k relaxaci je určen pro soukromé využití omezeným okruhem osob, a to za účelem relaxace a odpočinku. Pořádání jakýchkoliv oslav či společenských akcí je zakázáno, nebude-li s Provozovatelem ujednáno výslovně jinak. Klient zodpovídá za to, že veškeré osoby, které se v prostoru nachází, se budou chovat tak, aby nevznikaly škody na majetku Provozovatele či třetích stran a bere na vědomí, že za jakékoliv takto způsobené škody nese plnou odpovědnost. Klient se zavazuje k tomu, že v prostoru se po dobu využívání Služby bude nacházet maximálně počet osob uvedený u každého prostoru na webových stránkách www.relax-u-prahy.cz.

3) V případě porušení podmínek využívání privátního prostoru ze strany Klienta či jiných osob v prostoru přítomných s jeho souhlasem, je Provozovatel oprávněn využití Služeb ukončit a Klienta a ostatní přítomné osoby z prostoru vykázat. Reklamaci poskytnuté Služby může Klient uplatnit vůči Provozovateli jak na telefonním čísle +420 721 459 212, tak na e-mailové adrese info@relax-u-prahy.cz.

4) O podané reklamaci bude Klientovi vystaveno potvrzení. Je-li klientem spotřebitel, reklamace s ním bude vyřešena ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, přičemž reklamace vady služeb musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

5) V případě oprávněné reklamace, kdy vada poskytnuté Služby neznemožnila Klientovi její využití, bude Klientovi poskytnuta přiměřená sleva. V případě oprávněné reklamace, kdy vada poskytnuté Služby zcela znemožnila Klientovi její využití, bude Klientovi vrácena uhrazená cena za Službu. Právo z vadného plnění Klientovi nenáleží, pokud vadu poskytnuté Služby sám způsobil.

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1) Klient, kterým je spotřebitel, je oprávněn v případě sporu s Provozovatelem, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro služby nabízené Provozovatelem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a Provozovatelem bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce. Před zahájením výše uvedeného řízení však doporučujeme vyřešit případný spor smírně přímo s Provozovatelem. Pro řešení případného sporu mezi Provozovatelem a Klientem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

VII. Závěrečná ustanovení

1) Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, pokud není stanoveno jinak. Pro realizované objednávky (rezervace) je rozhodující znění platné ke dni realizace dané objednávky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2019.